Tiedotteet

Asehistorian Liiton lausunto asiaan: HE 266/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun 1§:n ja poliisilain 2 luvun 6 §:n muuttamisesta.

Asehistorian Liitto (AHL) kiittää mahdollisuudestaan antaa lausunto otsikon asiassa.

Nyt meneillään oleva lakimuutoshanke kohdistuu jälleen olemassa oleviin aseen omistajiin. Lakimuutokset eivät varsinaisesti edistä yleistä järjestystä ja turvallisuutta, jonka kuitenkin pitäisi olla tämän hankkeen päämäärä. Esitetyt muutokset eivät millään lailla koske sellaisia henkilöitä, jotka ovat aselupajärjestelmän ulkopuolella.

Tehdyssä esityksessä AHL näkee huonona sen, että asekeräilijöiden harrastuksen kustannuksia ollaan nostamassa. Poliisi voi myöntää asekeräilijälle luvan pitää tiedostoa hankkimistaan aseista ja niiden osista. Tiedostonpito on rekisteröintitapa, ei lupa ostaa mitä tahansa, kuten esityksessä virheellisesti mainitaan. Asekeräilijöiden kaikki aseen hankinnat hyväksyy aina poliisi. Asekeräilijät on erikseen hyväksytty viranomaisten toimesta sekä heidän aseiden säilytystilat on myös erillisessä tarkastuksessa hyväksytty. Keräilijät ovat jo nyt erittäin hyvän valvonnan alla viranomaisten toimesta. AHL:n mielestä nykyinen järjestelmä tiedostonpitoon on ollut toimiva ja kustannuksia alentava ratkaisu. Muutamia vuosittaisia asekeräilijä hyväksyntöjen peruuttamisia on esitetty perusteeksi poistaa keräilijöiden tiedostonpito-oikeus. Esityksessä ei kuitenkaan tuoda esiin niitä syitä, joiden perusteella siinä mainitut keräilijä hyväksynnät on peruttu. Tiedostonpito-oikeus ei tee keräilijästä rikollista. Mikäli poliisi on havainnut riittävät perusteet peruuttaa joidenkin henkilöiden keräilijähyväksynnän, osoittaa se omalta osaltaan, että poliisin valvonta on toiminut ja tehdyt päätökset ovat asian korjanneet.

AHL pitää huolestuttavana sitä, että Poliisilakia ollaan muuttamassa siten, että pelkästään olettamus perustellusta syystä antaa poliisille toimivaltuuden rikkoa esimerkiksi kotirauhaa. Säädöksen peruste on käsittämätön. Poliisilla on jo tällä hetkellä riittävät toimivaltuudet voimassaolevien lakien perusteella suorittaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevat tehtävänsä. Poliisin toimivaltuuksia ei tule missään tapauksessa muuttaa nyt esitetyllä tavalla. Kotirauhaan puututtaessa tulee aina lähtökohtana olla rikosepäily ei olettamus.

Esityksessä AHL näkee hyvänä sen, että toimimattomiksi osoittautuneista menetelmistä ollaan luopumassa kuten esimerkiksi soveltuvuustestistä. Lisäksi tiettyjä jäykkiä ja turhia lupakäytänteitä ollaan järkevöittämässä, minkä tyytyväisinä toteamme. On hyvä, että lainvalmistelijat tekevät aseharrastajien kanssa riittävän laajaa yhteistyötä, sillä se johtaa yleensä turvallisuuden kannalta parhaimpaan lopputulokseen.

Jukka Sassi

Varapuheenjohtaja

Asehistorian Liitto r.y.

Tässä myös linkit valtioneuvoston sivuille, josta saa tätä asiaa tarkemmin lukea:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_266+2016.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_266+2016.aspx

Ylempi on HE266 käsittelyosa, ja alempi varsinainen HE266.

Ota yhteyttä

Asehistorian Liitto r.y.
Marskintie 11, 08800 Lohja
puh: 0400-898 634

Palautetta & kysymyksiä ?